ក្រោយចា.ក់វ៉ាក់សុំាងកូវីដរួច តើអ្នកផឹកកាហ្វេអាចធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់ស៊ាំងថយចុះទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន កាហ្វេបានក្លាយទៅជាភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងគ្រប់ជាតិសាសន៍នានានៅជុំវិញពិភពលោក។ ដោយឡែកឈានចូល

មកដល់សម័យកូវីដ១៩ យើងក៏ដឹងរួចមកហើយថា អាហារ និងភេសជ្ជៈមួយចំនួនត្រូវបានហាមប្រាមមិនឱ្យទទួលទានឡើយ ក្រោយពេល និងមុនពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចា.ក់វ៉ាក់ស៊ាំង ពីព្រោះវាអាចនឹងរារាំងប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបង្ការមិនអាចជះឥទ្ធិពលបានពេញលេញក្នុងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំសរីរាង្គ។ យ៉ាងណាមិញភ្ជាប់ជាមួយនឹង

ប្រភេទអាហារដែលបានហាមប្រាម ក៏បានចម្ងល់មួយទៀតបានចោទឡើងថា តើការញ៉ាំកាហ្វេ អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្រិតអានុភាពវ៉ាក់ស៊ាំងដែលចា.ក់

រួចដែរឬទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រ pio.gov.cy បានស្រាយនូវសំណួរខាងលើឱ្យដឹងថា ការញ៉ាំកាហ្វេ ឬអាហារដែលមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីន មិន

បង្កជាហានិភ័យ ឬរារាំងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់ស៊ាំងដែលចា.ក់ចូលទៅក្នុងខ្លួននោះទេ។ ដូច្នេះអ្នកអាចញ៉ាំកាហ្វេបានគ្រប់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ សូម្បីតែចា.ក់

រួចភ្លាមៗក្តីក៏អាចទទួលទានបានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួបញ្ជាក់ផងដែរថា ការញ៉ាំនេះ ទាល់តែអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ ឬធម្មតា មិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រតិកម្មវ៉ាក់ស៊ាំ មិនមែនញ៉ាំអំឡុងពេលដែលក្នុងខ្លួន

របស់អ្នកកំពុងមានអាការៈវិលមុខ ក្តៅខ្លួន ឬឈឺនៅត្រង់កន្លែងចាក់នោះទេ៕

ប្រភព៖ Health Cambodia