វេជ្ជបណ្ឌិតថា៖ ទម្លាប់ ៥នេះធ្វើឱ្យជប៉ុនមានអាយុលើស ១០០ឆ្នាំ និងគ្មានជំងឺច្រើនក្នុងជីវិត

នៅប្រទេសជប៉ុនមានកោះមួយ ដែលមនុស្សមានអាយុវែង និងសុខភាពរឹងមាំរស់ច្រើនជាងគេ គឺកោះអូគីណាវ៉ាជាតំបន់មួយ។ នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនមានចំនួន

១០០.០០០នាក់ជាង ហើយមានអ្នកអាយុវែងលើសពី១០០ ឆ្នាំ មានចំនួន ២៤៥៥ នាក់។​ ថ្ងៃនេះ យើមកដឹងពីទម្លាប់ទាំង ០៥ នេះ ធ្វើឱ្យពួកគាត់មានអាយុវែង

ដោយសារអ្វី?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ក្រោកពីព្រឹកទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ចាស់ៗ នៅកោះអូគីណាវ៉ា តែងភ្ញាក់ពីព្រឹក ដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ការសិក្សាថ្មីមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថា ការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះអាទិត្យរយៈពេល ១៥ នាទីក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកនេះ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអាយុវែង ដែលជួយបង្កើនកម្រិតវីតាមីន D នៅក្នុងខ្លួននឹងជួយឱ្យបេះដូងមានសុខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពល្អ។ លើសពីនេះទៀតការប្រើថ្នាំគ្រាប់វីតាមីន D អាចជួយការពារជំងឺពុកឆ្អឹង និងជំងឺផ្សេងៗ ទៀត។

២. មិនធ្វើលំហាត់ប្រាណធ្ងន់ តែជាមនុស្សសកម្មបំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សចាស់ៗ មានអាយុលើស១០០ ឆ្នាំ នៅកោះអូគីណាវ៉ា ជាអ្នកធ្វើសកម្មរាងកាយ ដើម្បីគោលបំណងជីវិត។ តាមលោក Dan Buettner បាននិពន្ធសៀវភៅមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណងជើងថា The Blue Zones បានសរសេរថា មនុស្សដែលមានអាយុវែង និងសុខភាពរឹងមាំ មិនមែនជាមនុស្សធ្វើលំហាត់ប្រាណធ្ងន់ៗ នោះទេ តែជាអ្នកធ្វើលំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាត់ប្រាណបែបស្រាល និងជាអ្នកធ្វើចលនារាងកាយយ៉ាងសកម្មជាប្រចាំថ្ងៃ(តាមតំបន់ធម្មជាតិ)។”

៣. ចូលគេងឱ្យឆាប់ ភ្ញាក់ឡើង ដើម្បីគោលបំណងជីវិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សដែលមានគោលដៅជីវិត តែងភ្ញាក់ពីគេងថាមពលបំផុត។ ដូចជាចាស់ៗ នៅកោះអូគីណាវ៉ា មានអាយុលើស១០០ ឆ្នាំ ពួកគាត់ឆាប់ចូលគេ ហើយឆាប់ភ្ញាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡើង ដើម្បីគោលបំណងជីវិត។ ការចូលគេងនៅ ម៉ោង ១០យប់ ហើយភ្ញាក់នៅម៉ោង ៥ ឬ៦ ម៉ោងជាការល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាព។ តាមអ្នកស្រាវជា្រវលោក Hector

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Garcia និងលោក Ken Mogi បាននិយាយថា “ប្រជាជននៅកោះអូគីណាវ៉ាមានទម្លាប់ក្រោកពីគេងពេលព្រឹក និងធ្វើកិច្ចការពេញមួយថ្ងៃដោយសប្បាយរីករាយ គឺ

ពួកគេរកឃើញបុព្វហេតុដើម្បីរស់។”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. អ្នកត្រូវរៀនរស់នៅឱ្យសប្បាយរីករាយជាមួយបញ្ហា

មនុស្សដែលមានអាយុវែងជាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចេញពីចិត្តនេះ។ តាមលោក Charlie Munger ជាមហាសេដ្ឋីពាន់លានដុល្លារ ទោះបីគាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជីវិត គាត់មិនឱ្យបញ្ហាទាំងនេះ មកធ្វើទារុណកម្មសុខភាព និងការរស់នៅរបស់គាត់បានដែរ។ នេះជាមូលហេតុមួយ ដែលធ្វើឱ្យគាត់មានអាយុ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វែង និងសុខភាពរឹងមាំ។ គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ហ៊ានប្រឈមជាមួយបញ្ហា រួចគាត់ចាប់ផ្តើមគិត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ។ ជីវិតរីករាយ អ្នកត្រូវចេះដោះស្រាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហា កុំឱ្យវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើជីវិតអ្នក និងឱ្យអតីតកាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើជីវិតអ្នកឱ្យសោះ

៥. មិនចូលនិវត្តន៍ ដើម្បីរស់នៅលើស១០០ ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតShigeaki Hinohara មានអាយុលើស១០០ ឆ្នាំ បាននិយាយថា “ អ្នកមិនចាំបាច់ចូលនិវត្តន៍ទេ អ្នកធ្វើត្រូវបន្តធ្វើអ្វី ដែលអ្នកស្រឡាញ់ ទោះបីអ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាយុ៦៥ ឆ្នាំហើយក៏ដោយ អ្នកត្រូវធ្វើវាបន្តទៀត។” ទោះបីគាត់មានអាយុច្រើន តែគាត់បានធ្វើការ ១៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បើអ្នកគ្មានចលនា ឬគ្មានលំហាត់ប្រាណ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេ ប្រព័ន្ធរាងកាយនឹងចុះខ្សោយ។ ចឹងបាននៅសកលវិទ្យាល័យ Harvad បានសរសេថា មនុស្សចាស់ ដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ ជួយប្រព័ន្ធរាងកាយឱ្យមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចលនាបានល្អ និងរស់នៅបានយូរជាងមុន៕