ចូលខែថ្មី កាន់តែប្រសើរ! ប្រកាសថ្ងៃនេះលទ្ធផលអ្នកឆ្លងថ្មី ថយចុះរាប់រយនាក់

នៅថ្ងៃទី ១ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ តាមលទ្ធផលនៃសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ ១៩ មានការថយចុះច្រើន

គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ តាមសេចក្ដីប្រកាសថ្ងៃនេះ ទិន្នន័យថ្មី នៃអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ បានធ្លាក់ចុះមកនៅ ៣៨៨នាក់ បើធៀបនឹងថ្ងៃទី ៣០ មេសា ២០២១ មានអ្នក

ឆ្លងចំនួន ៧៦១ នាក់ ។

ថ្វីដ្បិតនេះជាការធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកវិជ្ជមានថ្មីគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា ស្ថានភាពល្អប្រសើរនោះទេ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពុងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងតឹងតែង នាពេលនេះ ។ អ្វីៗអាចល្អប្រសើរឡើងវិញមិនមែនអាស្រ័យតែទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ គឺវាអាស្រ័យទៅលើការ

ចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស ដោយត្រូវអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការមួយចំនួនដូចជា៖

៣ការពារ ៣កុំ

ចាក់វ៉ាក់សាំង

នៅផ្ទះ (ប្រសិនបេីមិនមានការចាំបាច់ទេនោះ ព្យាយាមកុំចេញក្រៅផ្ទះ) >

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*