តើ​យុវជន​គួរ​មាន​ស្នេហា​នៅពេលណា​?

ភ្នំពេញ​៖ យុវជន​ខ្លះ ប្រឹងរៀន​សូត្រ​មិន​រវល់​នឹង​ស្នេហា​ឡើយ​។ ប៉ុន្តែ​យុវជន​ខ្លះទៀត គិតតែ​ពី​ស្នេហា​ដោយ​មិនសូវ​គិតពី​រឿង​រៀនសូត្រ​ឡើយ​។ រីឯ យុវជន​មួយ​ប្រភេទ​ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀន​ផង មាន​ស្នេហា​ផង​។ យុវជន​ចុង​ក្រោយនេះ យក​លេស​ថា ស្នេហា​ពេលខ្លះ ជួយ​ជំរុញ​ការសិក្សា​ទៅវិញ​។ សរុបសេចក្តី​ទៅ តើ​យុវជន​គួរ​មាន​ស្នេហា​នៅពេលណា​?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ឧ​ត្ត​មសិ​ក្សា​? មុន​ឧ​ត្ត​មសិ​ក្សា​? ឬ​ស្របពេល​ជាមួយគ្នា​?