ព្រឺរោមណាស់! ផ្ទះ «ស្រីពេ.ស្យា» មួយកន្លែង ត្រូវគេទុកចោល ៤០ ឆ្នាំ ល្បីមានខ្មោចលងសា.ហា.វណាស់!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងប្រទេសថៃសម្បូរទៅដោយរឿងអប្បិយជំនឿជាច្រើនមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយ ដោយមានតំបន់ និង កន្លែងដ៏ព្រឺឆ្អឹងខ្នងមួយចំនួន ដែលគេជឿថាមានព្រលឹងវិញ្ញាណកំណាចកា.ចសា.ហាវលងបន្លាយ បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នជាសម័យជឿលឿនក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជឿ និង មិនហ៊ានបំពានឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាថ្ងៃនេះ យើងនឹងលើកបង្ហាញពីទីកន្លែងមួយដ៏ព្រឺឆ្អឹងខ្នង និង គួរឱ្យខ្លា.ចក្នុងប្រទេសថៃ ដែលគេជឿថាមានព្រលឹងតាមលងបន្លាចយ៉ាងសា.ហាវ នោះគឺផ្ទះនារីរកស៊ីផ្លូ.វភេ.ទ ឬ ផ្ទះស្រីពេ.ស្យា ដែលគេបោះប.ង់ចោ.លជាយូរឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះនារីរកស៊ីផ្លូ.វភេ.ទ ឬ ផ្ទះស្រីពេ.ស្យានោះ ត្រូវបានគេបោះប.ង់ចោ.ល ៤០ ឆ្នាំមកហើយ ហើយនៅទីនោះកាលពី ៤០ ឆ្នាំមុន មាននារីជាច្រើនបានចាញ់បោកគេ ដោយគេបានកុហកថានឹងជួយរកការឱ្យធ្វើ ប៉ុន្តែត្រូវគេប.ង្ខំឱ្យក្លាយជានារីរកស៊ីផ្លូ.វភេ.ទបម្រើភ្ញៀវទាំងមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅតាមបន្ទប់តូចៗដែលគ្មានបង្អួច និង ទទួលរងការវា.យដំបំ.ពា.នយ៉ាងសា.ហាវស្ទើររាល់ថ្ងៃ បើពួកនាងៗមិនព្រម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងផ្ទះបននោះ មាននារីជាច្រើនបានស្លា.ប់ជាបន្តបន្ទាប់ ក្រោយទទួលរ.ងទ.ណ្ឌក.ម្ម ការរំ.លោ.ភបំ.ពានទាំងផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត ដោយគេបានប.ង្ខំវា.យធ្វើបាប និង ឱ្យនាងរំ.លូ.តកូនចេញខុ.សច្បា.ប់ទៀតផង ។ គ្មានអ្នកណាមួយបានដឹងថា នៅក្នុងផ្ទះពេស្យា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះមានមនុស្សស្រី និង ទារកប៉ុន្មាននាក់ឡើយដែលបានស្លា.ប់ រហូតត្រូវបានគេហៅផ្ទះនោះថាជា «ផ្នូរបញ្ចុះស.ពស្រីពេ.ស្យា» ។
ចំណេរកាលជាយូរមក ផ្ទះស្រីពេ.ស្យានេះត្រូវបានគេឃើញមានហេតុកការណ៍ចម្លែកៗភ័.យរ.ន្ធត់ តក់ស្លុតប្លែកៗជាច្រើនកើតឡើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមានពេលខ្លះអ្នកស្រុកដើរកាត់ទីនោះ ថែមទាំងបានឮសំឡេងដ៏ព្រឺព្រួចរបស់ស្រ្តី និង ទារកស្រែកយំរកជំនួយពីក្នុងផ្ទះនោះទៀតផង ហើយមកទល់ពេលនេះក៏គ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានដើរកាត់ ឬ ចូលក្បែរផ្ទះស្រីពេ.ស្យាដ៏គួរឱ្យខ្លា.ចនោះឡើយ ៕

ប្រភព៖ Popular