អង្គការយូនីសេហ្វ៖ បើកសាលារៀនឡើងវិញ មិនអាចពន្យាពេលទៀតទេ កូវីដមិនបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់កុមារទេ

លោកតាកេហ្ស៊ី កាសៃ ជានាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីភាគខាងលិច និង អ្នកស្រី ការីន ហ៊ុលហ្សហ្វ នាយិកាយូនីសេហ្វ ប្រចាំ តំបន់អាស៊ីខាងកើត និងប៉ាស៊ីហ្វិក បានលើកឡើងថា ត្រូវបើកសាលារៀនឡើងវិញ មិនអាចពន្យាពេលបន្តទៀតទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានចូលមកដល់ឆ្នំាទីពីរ ការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព បានក្លាយជា អាទិភាពបន្ទាន់មួយ។ ការរៀននៅក្នុង​សាលា មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការអប់រំរបស់កុមារ និងសក្តានុពលសម្រាប់ជីវិតពួកគេ។ ការខាតបង់រយៈពេលវែងចេញពីការបិទទ្វារសាលារៀន មានទំហំធំធេងក្រៃលែង ទាំងសម្រាប់កុមារម្នាក់ៗ និងសម្រាប់សង្គមទាំង​មូល​ ដែលពិបាកនឹង លើកហេតុផលណាមួយសម្រាប់ការបន្តបិទទ្វារសាលារៀនទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់តាំងពីពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩នេះ ភស្តុតាងបានបង្ហាញថាជំងឺនេះ ពុំបានបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់កុមារនោះឡើយ ហើយសាលារៀនមិនមែន ជាកត្តានាំឲ្យមានការចម្លងក្នុងសហគមន៍ជុំវិញផងដែរ។ យើងក៏បានប្រមូលផ្តុំនូវចំណេះដឹងជាច្រើនអំពីរបៀបកាត់បន្ថយហានិយភ័យចំពោះកុមារ គ្រូ បង្រៀន និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនេះ យើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារជាបន្ទាន់ ដើម្បីឈានទៅបើកសាលារៀន ឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដើម្បីការពារអនាគតកូនៗរបស់យើង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការបិទទ្វារសាលារៀនអូសបន្លាយរយៈពេលយូរ បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើន មិនត្រឹមតែមកលើការទទួលបានជំនាញរបស់កុមារ និងសក្តានុពលរបស់ ពួកគេក្នុងការរកចំណូលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងលើសុខភាពផ្លូវកាយ និងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេផងដែរ។ ខណៈពេលដែលការបង្រៀនតាម ប្រព័ន្ធអនឡាញអាចជួយឲ្យកុមារមួយចំនួននៅតែបន្តការរៀនសូត្របាន សេវាទាំងនេះមិនអាចជំនួសឲ្យការរៀនផ្ទាល់បានឡើយ។ លើសពីនេះ លទ្ធភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅពុំទាន់មានសម្រាប់គ្រប់គ្នា ដោយកុមារជួបការលំបាក រួមទាំងកុមារមានពិការភាព​ កុមាររងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើចំណាក ស្រុក និងក្រុមកុមារភាគតិចដែលពុំសូវទទួលបានការគាំទ្រ ត្រូវទទួលរងការខាតបង់ការសិក្សា ព្រោះពួកគេពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំតាម ប្រព័ន្ធឌីជីថល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភស្តុតាង បង្ហាញពីការកើនឡើងនូវការថប់បារម្ភក្នុងចិត្ត ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯង ក្នុងចំណោមកុមារដែលដល់វ័យចូលរៀន ចាប់តាំងពីពេលជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះកើតឡើង។ កុមារដែលមិនបានទៅរៀនក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ ក៏ជួបប្រទះនឹងភាពឯកាកាន់តែច្រើនជាងមុន ពិបាក ផ្ចង់អារម្មណ៍ និងមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនសូត្រក្នុងកម្រិតខ្ពស់ផងដែរ។ បញ្ហាទំាងនេះនឹងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ នៅពេលសាលារៀនត្រូវ បន្តបិទទ្វារកាន់តែយូរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការបិទទ្វារសាលារៀនក៏នាំឲ្យមានការថយចុះនូវសកម្មភាពការសិក្សា បង្កើតទម្លាប់ញ៉ាំអាហារមិនល្អ និងបង្កការរំខានដល់ដំណេក។ សម្រាប់កុមារមួយ ចំនួន ការចំណាយពេលនៅផ្ទះនាំឲ្យហានិភ័យប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាមានការកើនឡើង ហើយការចំណាយពេលកាន់តែយូរជាមួយនឹងអេក្រង់នាំ…

Read More

គតិបណ្ឌិតទាំង ៥ របស់ទស្សនវិទូសូក្រាត

(ភ្នំពេញ)៖ ទស្សនវិទូ សូក្រាត (Socrates) ជាកំពូលទស្សនវិទូបុរាណក្រិកមួយរូប ដែលមានកំណើតកើតជាក្នុងបុរីរដ្ឋអាតែន (Athens) នាឆ្នាំ ៤៧០ មុនគ្រិស្ដ សករាជ។ ទោះបីទ្រឹស្តីសូក្រាតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែលោកពុំបានសរសេរកត់ត្រាទុក សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនោះឡើយ។ អ្វីដែលគេបានដឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អំពីសូក្រាតនោះ គឺដោយសារការកត់ត្រារបស់សិស្សលោក គឺទស្សវិទូ ប្លាតុង (Plato) ហើយប្លាតុងក៏មានសិស្សឆ្នើមម្នាក់ទៀត គឺទស្សនវិទូ អារីស្តូត (Aristotle) ចំណែកអារីស្តូតនេះទៀតសោត ក៏មានសិស្សដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់ទៀត គឺព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសង់ (Alexander the Great)។ តាមរយៈអ្នកទាំងអស់នេះហើយ ដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើឱ្យទ្រឹស្ដី និងទស្សនវិជ្ជារបស់សូក្រាតកាន់តែរីកសាភាយពេញពិភពលោក។ ខាងក្រោមនេះគឺជាគតិបណ្ឌិតចំនួន ៥ ក្នុងចំណោមគតិបណ្ឌិតជាច្រើនរបស់សូក្រាត ដែលយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ជូន៖ ១៖ គំនិតថ្លៃជាងរូបកាយ ហើយចំណេះដឹង និងគុណធម៌ គឺមានតម្លៃថ្លៃជាងជីវិត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២៖ ប្រសិនជាច្បាប់ណាមួយមានភាពអយុត្តិធម៌ គេត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះ ឬនិរាករណ៍ចោល ប៉ុន្តែបើច្បាប់នោះនៅជាធរមាននៅឡើយ ប្រជាជនចាំបាច់ ត្រូវតែគោរពតាម។ ៣៖ គេមិនត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ ដោយអំពើអយុត្តិធម៌ដែរនោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៤៖ ខ្ញុំគ្រាន់តែមានភាពឆ្លាតសមល្មមអាចដឹងពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។ ៥៖ មនុស្សមិនមែនមានចេតនាអាក្រក់នោះទេ ប៉ុន្តែការធ្វើអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេ ដោយសារតែមនុស្សមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកំណត់ពីអំពើល្អ និង អំពើអាក្រក់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ហេតុអ្វី​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មិន​ចូលចិត្ត​អាន​សៀវភៅ​?

ការ​អាន​គឺ​ជា​សកម្មភាព​ស្វែង​យល់​ពី​សារសំខាន់​ណា​មួយ ​ដែល​អ្នក​និពន្ធ​បង្កប់​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ ​ឬ​នៅ​ក្នុង​សំណេរ។​ ការ​អាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្គាល់​ពី​ខ្លួន​ឯង​ ស្គាល់​ពី​អ្នក​ដទៃ ​ស្គាល់​ពី​អតីត ​និង​អនាគត។​ នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​និង​ការ​អប់រំ ​ការ​អាន​គឺ​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​ពង្រីក​ចំណេះ​ដឹង​ផ្សេង​ៗ។ កា​រ​អាន​ ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​គិត​រីក​ចម្រើន។​ វា​មាន​ ឥទ្ធិពល​ទៅ​លើ​ផ្នត់​គំនិត​របស់​មនុស្ស ​អាច​កែប្រែ​មនុស្ស​បាន​ថែម​ទៀតផ​​ង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ប្រទេស​ជឿន​លឿន ​ដូចជា​ប្រទេស​ជប៉ុន​ និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជា​ដើម ​ត្រូវ​បាន​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ និយម​ចូល​ចិត្ត​អាន​សៀវភៅ​ខ្លាំង​ណាស់។​ ការ​អាន ​គឺ​ជា​ការ​កម្សាន្ត​ គឺ​ជា​ទម្លាប់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ដែល​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន។ ​រាល់​ពេល​ទំនេរ​ពី​កិច្ចការ​ងារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ​ពួក​គេ​តែង​តែ​ចាប់​យក​សៀវភៅ​មក​អាន ​នៅ​គ្រប់​ទី​ កន្លែង​ទាំង​អស់ ​មិន​ថា​នៅ​តាម​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​សាធារណៈ ​ឬ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ទឹក​នោះ​ទេ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្ទុយ​ពី​បណ្ដា​ប្រទេស​ជឿន​លឿន​ទាំង​នោះ ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ប្រជាពលរដ្ឋ​មិន​សូវ​ចូល​ចិត្ត​អាន​សៀវភៅ​ឡើយ។​ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ដូច្នេះ?​ មូលហេតុ​សំខាន់​ទី​១​គឺ​ទម្លាប់។ ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ភាគ​ច្រើន​ ចូលចិត្ត​ស្ដាប់​វិទ្យុ​ ឬ​មើល​ទូរទស្សន៍​ ជា​ជាង​អាន​សៀវភៅ។ ​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ខ្លះ​ កូន​តូច​ៗ​ធំ​ធាត់​ឡើង​ដោយ​ មិន​ធ្លាប់​ឃើញ​ឪពុកម្ដាយ​របស់​ខ្លួន​ អាន​សៀវភៅ​ទាល់​តែ​សោះ​តែ​ម្ដង។ ​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​សង្គម​បែប​នេះ ​ទម្លាប់​អាន​សៀវភៅពិ​បាក​នឹង​កើត​ឡើង​ណាស់។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មូលហេតុ​ទី​២​គឺ​កង្វះ​សៀវភៅ​អាន​ជា​ខេម​រភាសា។ សៀវភៅ​ជា​ភាសា​ជាតិ ​នៅ​កម្ពុជា​ មាន​បរិមាណ​តិច​នៅ​ឡើយ ​ហើយ​ថែម​ទាំង​មិន​បាន​គ្រប​ដណ្ដប់​លើ​គ្រប់​វិស័យ​នោះ ​ទេ។ ​គ្រាន់​តែ​បរិមាណ​តិច​ទៅ​ហើយ​ គេ​មិន​ចាំបាច់​និយាយ​ដល់​សៀវភៅ​ដែល​មាន​គុណភាព​នោះ​ទេ ​ព្រោះ​វា​កាន់​តែ​តិច​តួច​ទៅ​ទៀត។​ កង្វះ​សៀវភៅ​អាន​ជា​ខេមរ​ភាសា​ ដូច្នេះ ​បាន​កម្រិត​លទ្ធភាព​នៃការ​អាន​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ ដែល​មិន​ចេះ​ភាសា​បរទេស។​ ការ​​លុកលុយ​​នៃ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​ៗ​ ក៏​ជា​មូលហេតុ​សំខាន់​មួយ​ទៀត​ ដែ​លធ្វើ​ឲ្យ​ ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ ជា​ពិសេស​កុមារ ​មិន​ចូល​ចិត្ត​អាន​សៀវភៅ​ផង​ដែរ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជា​ការ​ពិត​ និន្នាការ​មិន​ចូលចិត្ត​អាន​សៀវភៅ ​តិច​ឬ​ច្រើន​ គឺ​ពិត​ជា​បាន​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ​គ្មាន​ការ​រីក​ចម្រើ​ននៃ​ផ្នត់​គំនិត​ នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​មួយ​ ដែល​ប្រជាជន​មិន​ចូល​ចិត្ត​អាន​សៀវភៅ ​ដើម្បី​ក្រេប​យក​ចំណេះ​ដឹង​មក​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​បន្ថែម​នោះ​ឡើយ។​ ហើយ​ប្រសិន​បើ​ពលរដ្ឋ​នៃ​ប្រទេស​មួយ​គ្មាន​ការ​រីក​ ចម្រើ​នខាង​ធនធាន​បញ្ញា​ទេ ​សួរ​ថា​តើ​ប្រទេស​នោះ​ អាច​រីក​ចម្រើន​ជឿន​លឿន​ទៅ​មុខ​បាន​យ៉ាង​ម៉េច?​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេ​ត្រូវ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ ការ​អាន​គឺ​ជា​កត្តា​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស។ ​ម្ល៉ោះ​ហើយ​ ការ​អាន​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​​​នៅ​ក្នុ​ងសង្គ​មកម្ពុជា​ ដែល​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ យឺត​យ៉ាវ។​ ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​អាន​នៅ​កម្ពុជា​ ដំបូង​បង្អស់​ គេ​ត្រូវ​រួមគ្នា​បង្កើត​ទម្លាប់​អាន​សៀវភៅ។…

Read More

មាគ៌ាកំពូលៗទាំង៧របស់មហាត្មៈគន្ធី គួររៀនសូត្រតាមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងនិងពិភពលោក

មហាត្មៈ​ ការាំចាន់ គន្ធី កើតនៅថ្ងៃទី ០២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៨៦៩​ ជាមេដឹកនាំមនោគមវិជ្ជា និងជាអ្នកនយោបាយដ៏ពូកែនៃប្រទេសឥណ្ឌាអំឡុងពេលចលនាទាមទារ ឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា។គាត់ជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងការទប់ទល់ពីការគាបសង្កត់អ្នកបាសបោរជាច្រើន ដោយការប្រកាន់ភ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ អហិង្សា និងបានធ្វើអោយ ប្រទេសឥណ្ឌាឆ្ពោះទៅរកញភាពឯករាជ្យ និងបានបំផុសអោយមានចលនាតស៊ូសំរាប់សិទ្ធនិងសេរីភាព ក្នុងពិភពលោក។ ជាពិសេសមាគ៌ាកំពូលៗទាំង៧ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង និងពិភពលោកខាងក្រោមនេះ ដែលលោកធ្លាប់បានបង្រៀនកន្លងមក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១ ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលអ្នកចង់មើលឃើញក្នុងពិភពលោកនេះ មនុស្សម្នាក់ៗអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នា ហើយភាពខុសគ្នានោះតែងតែផ្តើមចេញពីមនុស្សម្នាក់។ មហាត្ម:គន្ធី បានអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងសកម្មភាពរបស់លោក ទោះជា លោកប្រឈមនិងការដាក់ទោស បង្អត់អាហារ និងអាចបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយ។ លោកនៅតែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវសន្តិភាព និងភាពស្មោះត្រង់ជានិច្ច។ ២ មានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចលះបង់ជីវិតដើម្បីធ្វើវា តែការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ខ្ញុំមិនធ្វើឡើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វីរ:បុរសបដិវត្តប្រទេសឥណ្ឌាខាងលើនេះ បានដឹកនាំប្រជាជនរបស់លោកឈានទៅរកឯករាជ្យជាតិតាមរយៈភាពអស្ចារ្យរបស់លោក ដោយសន្ដិភាពហើយដោយមិនធ្វើឲ្យ អ្នកណាម្នាក់ឈឺចាប់ឡើយ។ ៣ ទោះបីជាអ្នកជាជនតូចទាបក៏ដោយ ការពិតនៅតែជាការពិត ពាក្យឃោសនាមិនមែនសុទ្ធតែជាការពិតទេ ពាក្យចរចាមអារាមក៏អ៊ីចឹងដែរ តែការពិតនោះទាល់តែបានឆ្លងតាមរយៈការគិតថ្លឹងថ្លែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ និង ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនោះឯង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៤ អ្នកគឺជាលទ្ធផលដែលអ្នកបានគិត អ្នកគិតអ្វី នោះអ្នកនឹងក្លាយជាយ៉ាងនោះ មហាត្ម:គន្ធី បានធ្វើតាមវិធីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងលើគំនិត។ ការគិតបែបវិជ្ជមាននឹងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកទាំងមូល ហើយបើមនុស្សមានការគិតបែបនេះកាន់តែ ច្រើន ពិភពលោកនឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង។ ៥ កំហឹងទល់និងកំហល់នឹងបង្កឲ្យមានអសន្តិភាព មហាត្មៈគន្ធី បានបង្រៀនថា “វប្បធម៌ សាសនា និងនយោបាយរបស់ពួកយើងខុសពីគេ គឺមិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ ឬបាត់បង់ជីវិតឡើយ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៦ សម្ដីរបស់អ្នកមិនមានតម្លៃស្មើនឹងទង្វើរបស់អ្នកទេត្រូវធ្វើអោយច្រើនជាងនិយាយ។ ៧ កម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតនោះគឺកម្លាំងចិត្ត មិនមែនកម្លាំងកាយ ឬភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនោះទេ៕

Read More

៥ ចំណុចដែលគួររៀនពីលោក Mark Zuckerberg ក្នងការធ្វើជំនួញ

លោក Mark Zukerberg កើតនៅថ្ងៃទី 14 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ1984 ដែលលោកមានដើម កំណើតជាជនជាតិអាមេរិក។ លោកក៏ជាអតីតសិស្សធ្លាប់រៀននៅសាលកវិទ្យាល័យហាវើដ (Harvard College ) ដែលសិក្សាក្នុង ជំនាញ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងចិត្តវិទ្យា ហើយចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ Mark គឺសិក្សាស្រាវជ្រាវពីកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណេត។ ហើយបច្ចុប្បន្ន Mark គឺជាប្រធានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់ Facebook ហើយ Mark zukerberg លោកមាន ធនធានជាច្រើនផងដែរ ជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook បើតាមការប៉ាន់ស្មាននោះគឺ រហូតដល់ 9.4 ពាន់លានដុល្លាឯណោះបើ ធៀបក្នុងឆ្នាំ 2012។ ចង់ដឹងថាតើគន្លឹះធ្វើជំនួញក៏ដូចជាគោលការណ៍ទាំងប្រាំរបស់ Mark zukerberg ដែលធ្វើអោយ ក្រុមហ៊ុន Facebook របស់ខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនោះដែរ គឺដោយសារតែលោកបានអនុវត្តនូវគន្លឹះដូចខាងក្រោម៖ 1. ក្ដីស្រមៃ Markបានលើកឡើងថា “ចូរស្វែងរកក្ដីស្រមៃដែល អ្នកចូលចិត្តធ្វើបំផុត” ។ ជាការពិតណាស់បើយើងធ្វើអ្វីមួយដែលជាការចូលចិត្តរបស់យើងនោះ និងធ្វើឲ្យយើងមានថាមពលក្នុងការធ្វើវា និងមិនងាយបោះបង់ឡើយ។ 2. គោលដៅ “ធ្វើអោយពិភពលោកជាកន្លែងដែលមានភាពបើកចំហ នឹងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សអោយនៅក្បែរគ្នា”។ គឺលោកចង់អោយពិភពលោកមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយនិងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន ក្នុងការទាក់ទងគ្នាដូចនៅជិតគ្នាដូច្នោះដែរ។ 3. ធនធានមនុស្ស Markបានលើកឡើងថា “ត្រូវមានគោលដៅជាក់លាក់ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអ្វីដែលយើងបង្កើត បង្កើតក្រុមការងារ ដែលល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនោះ”។ គឺលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះធនធានមនុស្សជាខ្លាំង និងតែងតែលើកទឹកចិត្តពួកគេគ្រប់ពេល។ 4. ផលិតផល “ខ្ញុំជឿថា…….ថ្ងៃអនាគតមនុស្សនឹងចងចាំ នូវអ្វីដែលអ្នកបានបង្កើត” ។ ជាការពិតណាស់ Mark តែងតែលើកឡើងបែបនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់ពីតម្លៃនៃការធ្វើអ្វីកុំដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាទើបធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គម។ 5. ដៃគូសហការ “ត្រូវតែចំណាយពេលវេលា គិតពីអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត និងអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើង”។ ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានដៃគូសហការជាមួយគ្នា តែងតែមានផលវិបាកមួយចំនួន ដូចជា ការប៉ះទង្គិច…

Read More

វិធីបញ្ឈប់ការជំពាក់បំណុលគេរាល់ខែ!

ជាការពិតណាស់ អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែមានការចំណាយជាច្រើនដែលត្រូវរ៉ាប់រ៉ងប្រចាំថ្ងៃនេះ។ ក្នុងនោះដែរអ្នកក៏អាចមាននូវការចំណាយផ្សេងៗតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានដែលត្រូវសងប្រាក់ត្រឡប់ផងដែរ។ ចំពោះការចំណាយទាំងអស់នេះ ប្រសិនបើអ្នកមានការគ្រប់គ្រងជាការពិតណាស់ អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែមានការចំណាយជាច្រើនដែលត្រូវរ៉ាប់រ៉ងប្រចាំថ្ងៃនេះ។ ក្នុងនោះដែរអ្នកក៏អាចមាននូវការចំណាយផ្សេងៗតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានដែលត្រូវសងប្រាក់ត្រឡប់ផងដែរ។ ចំពោះការចំណាយទាំងអស់នេះ ប្រសិនបើអ្នកមានការគ្រប់គ្រង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពុំបានល្អវិញនោះ ពេលខ្លះអាចធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែកើតមាននូវបំណុលបន្ថែមទៀតផង។ ដូច្នេះ ក្នុងករណីដែលអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាបំណុលហើយនោះ អ្នកគួរមានវិធីសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបំណុលរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពផងដែរ។ វិធីទាំង ៥ នេះអាចជួយឱ្យអ្នកកាត់បន្ថយការជំពាក់បំណុលគេ៖ ចាប់ផ្តើមដោយការធ្វើបញ្ជីចំណូល-ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន៖ ត្រូវដឹងពីប្រភពចំណូលសរុប ក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ត្រូវចំណាយជាប្រចាំរបស់អ្នក ព្រោះអ្នកអាចដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកអាចនៅសល់ប្រាក់ប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការចំណាយនានារួច។ វាជាការល្អមួយប្រសិនបើអ្នកកាត់បន្ថយចំណាយខ្លះៗដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់អ្នកផងដែរ។ បង្កើតកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំខែ៖ ការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់អ្នកបានល្អជាងមុន ពីព្រោះអ្នកអាចតាមដានការចំណាយរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកក៏អាចដឹងពីប្រភពចំណាយច្រើនរបស់អ្នក ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយទម្លាប់ចំណាយច្រើនទៅលើវា។ កំណត់ការចាយវាយរបស់អ្នក៖ អ្នកគួរតែមានការកំណត់ចំពោះខ្លួនអ្នកនូវការចំណាយនានាដែលអ្នកត្រូវមាន។ ឧទាហរណ៍ ការកំណត់ការចាយវាយទូទៅប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងច្រើនត្រឹម ២០,០០០រៀល។ រកប្រាក់បន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយបំណុល៖ អ្នកគួរតែធ្វើការងារថែមម៉ោង ឬលក់ទំនិញនានាតាមអនឡាញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះវាអាចជួយបង្កើនចំណូលរបស់អ្នកបានមួយកម្រិតផងដែរ។ រកវិធីថ្មីដើម្បីសន្សំប្រាក់៖ ទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់អ្នកពីមុនប្រហែលជាពុំទាន់ត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាចសន្សំប្រាក់បានក្នុងចំនួនដែលអ្នកត្រូវការបាន។ ដូច្នេះ អ្នកគួរមានទម្លាប់សន្សំប្រាក់ឱ្យបានល្អជាងមុនដូចជា ការបរិភោគអាហារនៅផ្ទះ, កាត់បន្ថយការទិញសម្លៀកបំពាក់, ធ្វើការចំណាយទៅលើអ្វីដែលចាំបាច់។ល។ យើងសង្ឃឹមថាវិធីទាំងអស់នេះនឹងអាចជួយអ្នកឱ្យឆ្លងកាត់ពេលវេលាលំបាកនេះបាន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកក៏ត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចវាឱ្យបានដូចគ្នា៕ ប្រភព៖ Cambofinance

Read More

១០ចំណុចអំពីចិត្តបុរស

#១០ចំណុចអំពីចិត្តបុរស ១.បុរសប្រើខួរក្បាលច្រើនជាងបេះដូង។ ដូច្នេះទើបបានជាបុរសភាគច្រើន មានមនោសញ្ចេតនារឹងៗជាងនារី។ មានតែបុរសមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកសិល្បករ និងពួកកវីនិពន្ធប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចនឹងមានមនោសញ្ចេតនាទន់ភ្លន់ជាងនារីបាន។ ២.បុរសស៊ូស្រក់ញើសឈាម ហើយមិនងាយស្រក់ទឹកភ្នែកទេ។ តែបើបុរសយំវិញ មានន័យថាគាត់ឈឺចាប់ជាងនារីទៅទៀត។ ៣.គ្មានស្រីស្អាតណា ដែលគេចផុតពីខ្សែភ្នែកបុរសៗតាមប្រមាញ់នោះឡើយ។ បុរសរហ័សចាប់ចិត្តស្រឡាញ់លើនារីទាំងឡាយ តែមិនងាយចង់បានមកធ្វើជាប្រពន្ធនោះទេ។ ៤.បុរសភាគច្រើនលង់ស្រឡាញ់នារីស្អាត តែយកនារីល្អមករៀបការ។ ៥.មិនថាព្រាននារី ឬសុភាពបុរសទេ ពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកចូលចិត្តរាយអន្ទាក់ស្នេហ៍ គ្រាន់តែបច្ចេកទេសខុសគ្នា។ ព្រាននារីខ្លាំងខាងលែបខាយសម្ដី ចំណែកសុភាពបុរសខ្លាំងខាងរៀបឫក។ ព្រាននារីពូកែខាងឆក់យកបេះដូងនារី រីឯសុភាពបុរសពូកែខាងថែរក្សាបេះដូងនារី។ ៦.បុរសភាគច្រើនថ្វីបើមិនងាយស្មោះនឹងនារី តែបើគាត់ស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយ គាត់ហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់។ ៧.បុរសសម្បូរតណ្ហាច្រើនជាងនារី តែកម្សួលតណ្ហាបុរសបានតែមួយចម្រៀកនៃនារីប៉ុណ្ណោះ។ (និយាយឱ្យអាក្រក់ស្ដាប់បន្តិចគឺ បុរសឆាប់ឃ្លាន ហើយឆាប់ឆ្អែត តែនារីមិនងាយឃ្លានទេ តែបើឃ្លានហើយគឺមិនងាយឆ្អែត)។ ៨.បុរសភាគច្រើនមិនសូវចូលចិត្តរឿងកំប៉ិកកំប៉ុកទេ។ គាត់ចូលចិត្តរឿងធំៗ រឿងអស្ចារ្យ ហើយមហិច្ឆតារបស់គាត់ស្មើមេឃ។ ចំពោះប្រភេទវីរបុរសវិញ គាត់ស្រឡាញ់ជាតិជាងប្រពន្ធកូនរាប់រយដង។ ៩.បុរសចូលចិត្តឱ្យគេសរសើរសមត្ថភាពខ្លួន បើទោះជាគាត់ដាក់ខ្លួនក៏ដោយ។ ដូច្នេះហើយ ទើបអំនួតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនបុរសច្រើនជាងនារី។ ១០.ចំណុចខ្សោយរបស់បុរសភាគច្រើន គឺសម្រស់ស្រីស្អាត។ បុរសខ្លាំងយ៉ាងណា ក៏នៅតែអាចស្លាប់ក្រោមដៃដ៏ទន់ភ្លន់របស់នារី។ តែបើមានបុរសណាមិនចេះស្រឡាញ់នារីវិញ គាត់គឺជាប្រភេទបុរសដែលចិត្តដាច់បំផុត ឬក៏ទៅជាឃោរឃៅបំផុតនៅលើលោក។ បុរសប្រភេទនេះ ច្រើនឋិតនៅក្នុងពួកអ្នកដែលហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុអ្វីមួយ។ ដោយ យួង សូដា

Read More

មូលហេតុដែលមនុស្សស្រីស្អាតៗ ឆ្លាតៗ សុខចិត្តនៅ Single ដោយសារតែ…

ជាធម្មតាអ្វីៗកើតឡើងក្នុងលោកនេះសុទ្ឋតែមានគូរបស់វា យ៉ាងណាមនុស្សបុរសជាគូនិងស្ត្រីវាជារឿងធម្មជាតិ ។ តែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សស្រីមួយចំនួនមិនទាន់ចង់បានគូអនាគតរបស់ខ្លួនដែរ ដោយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងរបស់នាង ។ ១. នាងត្រូវការឯករាជ្យភាពោះ ជីវិតឯករាជ្យរបស់ស្ដ្រីសម័យថ្មីនេះ គឺពួកគេគិតថាវានាំឲ្យពួកគេមានអាម្មណ៍ស្រស់ថ្លាគ្រប់ពេល។ ចង់ធ្វើអីតាមចិត្តប្រាថ្នា មិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់នរណាម្នាក់ ទោះបីចង់ដើរផ្សារ ចង់ចាយវាយ ចង់ដើរលេង ចង់ទៅណាមកណា ទៅជាមួយអ្នកណា ឬចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀត ក៏បានតាមចិត្ត។ ២. នាងត្រូវការបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនោះ ស្ដ្រីមួយចំនួនមិនទាន់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជីវិតមានគូ ដោយសារគេមានមហិច្ឆតាចង់បង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យជោគជ័យខណៈពេលដែលខ្លួននៅលីវសិន ព្រោះនៅម្នាក់ឯង គេមានពេលច្រើនដើម្បីគិតគូពីជីវភាពខ្លួនឯង។ ណាមួយ ប្រសិនបើគេដើរដួលក្នុងអាជីវកម្មរបស់គេ ក៏គ្មានអ្នកណាស្ដីបន្ទោស។ ៣. នាងមានគោលដៅធំមួយដែលត្រូវចាប់យកោះ នារីខ្លះនាងមានគោលដៅធំរបស់នាងដែលត្រូវកំណត់ដើរឲ្យដល់ ដើម្បីកុំឲ្យគេថា “កូនស្រីវិលចង្រ្កានមិនជុំ”។ ម៉្យាងទៀត នាងចង់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិន មុនស្វែងរកគូស្រករ។ ៤. នាងរង់ចាំទេវបុត្ររបស់នាងោះ នារីខ្លះចិត្តស្មោះលុះមរណា ស្នេហាគ្មានពីរដូចឃុននារី និងចៅចិត្រជាដើម។ នាងអាចនឹងកំពុងរង់ចាំបុរសក្នុងក្ដីប្រាថ្នារបស់នាង ដោយហេតុថា នាងបានរឹតចំណងស្នេហាជាមួយគេយូរយារណាស់មកហើយ។ ម៉្យាងទៀត ប្រសិនបើនាងរើសអ្នកផ្សេង ខ្លាចប៉ះចំមនុស្សមិនល្អដូចទេវបុត្រក្នុងក្ដីប្រាថ្នារបស់នាង។ ៥. នាងរីករាយក្នុងភាពយុវវ័យរបស់នាង ទោះនារីៗខ្លះ នាងមានគណនីធនាការ មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ អាចដើរលេងបានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ ដូច្នេះ នាងចង់ចំណាយពេលវេលាក្នុងភាពយុវវ័យរបស់នាងឲ្យអស់ មុនពេលនាងសម្រេចចិត្តរៀបការ៕

Read More

បម្រើស្ដេច ១០ឆ្នាំ ខុសម្ដងទទួលទោសប្រ ហា រជីវិតឲ្យឆ្កែស៊ី តែឆ្កែមិនហ៊ានស៊ី ព្រោះហេតុផលមួយ!

រឿង​មួយ​តំណាល​ថា ​មាន​ស្តេច​មួយ​អង្គ​មាន​ឆ្កែ​ព្រៃ ១០​ក្បាល​។ ទ្រង់​បាន​ប្រើ​ពួក​ឆ្កែ​ទាំងនោះ​ដើម្បី​ធ្វើ​ទារុណកម្ម ​និង​ស៊ី​អ្នកបម្រើ​របស់​ទ្រង់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ខុស​។ ថ្ងៃមួយ​អ្នកបម្រើ​ម្នាក់​បាន​ផ្តល់​យោបល់​ទ្រង់​ខុស ដែល​ធ្វើឲ្យ​ទ្រង់​ខ្ញាល់ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​បញ្ជា​ឲ្យ​ទា​ហាន​ចាប់​យក​អ្នកបម្រើ​នោះ​ទៅ​បោះ​ឲ្យ​ឆ្កែ​ស៊ី​។ អ្នកបម្រើ​នោះបាន​ពោល​ទៅកាន់​ស្តេច​ថា “​ទូលបង្គំ​បម្រើ​ព្រះអង្គ ១០​ឆ្នាំ ហេតុ​អ្វី​ធ្វើ​បែប​នេះ​ដាក់​ទូលបង្គំ​? សូម​ព្រះអង្គ​មេត្តា​ទុកពេល​ឲ្យ​ទូលបង្គំ ១០​ថ្ងៃ​សិន មុន​នឹង​បោះ​ទូលបង្គំ​ទៅឲ្យ​ឆ្កែ​ស៊ី​។​” ស្តេច​ក៏​យល់ព្រម​តាម​សំណើរ​របស់​អ្នក​បម្រើ​នោះ​។ ក្នុង​រយៈពេល​ដប់​ថ្ងៃនោះ​ អ្នកបម្រើ​បាន​ទៅរក​អ្នកយាម​ដែល​មើល​ថែរក្សា​សត្វ​ឆ្កែ​ព្រៃ​របស់​ស្តេច ហើយ​បាន​សុំ​អនុញ្ញាតិ​ពី​អ្នកយាម​នោះ​ឲ្យ​គាត់​បាន​មើលថែ​ឆ្កែ​ទាំងនោះ​រយៈពេល ១០​ថ្ងៃ​។ អ្នកយាម​បាន​ភ្ញាក់ផ្អើល ប៉ុន្តែ​បាន​យល់ព្រម ហើយ​អ្នក​បម្រើ​បានចាប់ផ្តើម​ផ្តល់​ចំណី​ដល់​សត្វ​ឆ្កែ​ទាំងនោះ លាង​សម្អាត ងូតទឹក​ឱ្យ​ពួកវា និង​មើលថែ​ពួក​វា​បាន​យ៉ាង​ល្អ​។ ​លុះ ១០​ថ្ងៃ​កន្លង​ផុត​ទៅ ស្តេច​ក៏​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​សេនា​ទៅ​ចាប់​អ្នកបម្រើ​នោះ​យក​បោះ​ឲ្យ​ឆ្កែព្រៃ​ទាំងនោះ​ស៊ី តែ​ឆ្កែព្រៃ​ទាំងនោះ​មិន​ស៊ី​អ្នកបម្រើ​នោះទេ តែ​ពួក​វា​បែរ​ជា​នាំគ្នា​លិឍ​ជើង​របស់​គាត់​ទៅ​វិញ​។ ស្តេច​បាន​ងឿងឆ្ងល់​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​បាន​ឃើញ​ហើយ​បាន​មានបន្ទូលថា​៖ “​តើ​មាន​អ្វី​កើតឡើង​ចំពោះ​ឆ្កែ​របស់​ខ្ញុំ​?” ​អ្នកបម្រើ​ឆ្លើយតបថា៖ “​ទូលបង្គំ​បាន​បម្រើ​សត្វ​ឆ្កែ​ទាំង​នេះ​តែ ១០​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ហើយ​ពួក​វា​មិនបាន​ភ្លេច​ការបម្រើ​របស់​ទូលបង្គំ​ទេ តែ​ទូលបង្គំ​បាន​បម្រើ​ព្រះអង្គ​អស់​រយៈពេល ១០​ឆ្នាំ​មកហើយ ហើយ​មាន​កំហុស​តែ​ម្តង​គត់ ព្រះអង្គ​ក៏​ភ្លេច​ទាំងអស់​នូវ​គុណសម្បត្តិ​របស់​ទូលបង្គំ​!” ។​ ​ ស្ដេច​បានដឹង​អំពី​កំហុស​របស់​ខ្លួន​ ហើយ​បាន​លើកលែងទោស​ដល់​អ្នក​បម្រើ​នោះ​។ ​នេះ​គឺជា​សារ​មួយ​សម្រាប់​រំលឹក​ដល់​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​កុំឲ្យ​ភ្លេច​ទង្វើ​ល្អ​ទាំងឡាយ​ដែល​គេ​តែងតែ​ផ្តល់ឲ្យ​យើង ដោយ​គ្រាន់តែ​គេ​មាន​កំហុស​ម្តងម្កាល ឬ​អចេតនា​។ កុំ​បំភ្លេចចោល​នូវ​ប្រវត្តិ​ដែល​ពោរពេញ​ទៅដោយ​ទង្វើ​ល្អៗ​ដោយសារ​តែ​កំហុស​ដែល​អ្នក​មិន​ចូលចិត្ត​៕ Credit: Rithy Seng

Read More

គតិគួរពិចារណា ៧ យ៉ាង៖

១. នៅពេលបក្សីមានជីវិត ពួកវាស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារ ប៉ុន្តែពេលវាងាប់ វាក៏ត្រូវសត្វល្អិតស៊ីជាអាហារវិញដូចគ្នា។ ២. ដើមឈើមួយដើមអាចយកទៅធ្វើឈើគូសបានរាប់លានដើម ប៉ុន្តែឈើគូសតែមួយដើមក៏អាចដុតដើមឈើក្នុងព្រៃរាប់លានដើមដូចគ្នា។ ៣. ចូរកុំមើលរំលងមនុស្សដែលតូចទាបជាងអ្នក ដោយសារគិតថាខ្លួនឯងធំខ្ពស់។ កុំមើលរំលងអតិថិជនតូចតាច ដោយមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ ព្រោះនៅថ្ងៃមួយគេអាចក្លាយជាអតិថិជនធំម្នាក់របស់យើងក៏ថាបាន។ ៤. កុំគិតថាយើងរឹងមាំ គ្មានថ្ងៃឈឺថ្កាត់ ដោយសារអាយុនៅតិច ត្បិតរណ្ដៅបញ្ចុះសពមិនមែនមានសម្រាប់តែមនុស្សចាស់នោះទេ ប៉ុន្តែគឺសម្រាប់មនុស្សស្លាប់ទូទៅ។ ៥. កុំគិតថាខ្ញុំមានហើយចាយលុយដូចក្រដាស ព្រោះថ្ងៃណាមួយលុយតែ១ម៉ឺនរៀលអាចមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នៅពេលអ្នកធ្លាក់ខ្លួនមែនទែន។ ៦. ក្នុងជីវិតនេះគ្មានអ្វីស្ថិតស្ថេរទេ ធំក៏អាចក្លាយជាតូច មានក៏អាចក្លាយជាក្រ រឹងមាំក៏អាចប្រែជាទ្រុឌទ្រោម។ គ្មាននរណារស់បានអមតៈនោះទេ ដូច្នេះត្រូវចាំទុកថា “កុំភ្លេចខ្លួន កុំឈ្លក់វង្វេងខ្លួនឯង” ហើយរឹតតែសំខាន់គឺហាមប្រមាថជាមួយជីវិតតទៅទៀត។ ៧. បើទោះបីមិនទំនេរយ៉ាងណា ក៏ត្រូវមើលថែខ្លួនឯងឲ្យល្អ។ មិនថាពេលខ្លះពិបាកទាក់ទងជាមួយមិត្តភក្ដិ តែត្រូវនឹកដល់គ្នាជានិច្ច។ ពេលថ្ងៃផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន ពេលយប់ផឹកទឹកឲ្យតិច មួយថ្ងៃកុំផឹកកាហ្វេលើសពី២កែវ។

Read More