គួរអោយព្រួយបារម្មណ៍ណាស់! ថ្ងៃនេះកូវីដឆ្ល.ងកើនឡើងជាង ៣៧​ពាន់នាក់ ក្រោយរកឃើញឆ្ល.ងថ្មី​៦៥៥​នាក់ និងស្លា.ប់ថ្មី១១នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅមុននេះបន្តិច អំពីការរកឃើញករណីឆ្ល.ងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៥៥នាក់ ដែលនាំឱ្យកម្ពុជា

មានចំនួនអ្នកឆ្ល.ងសរុបកើនឡើងដល់៣៧, ៣២១នាក់ និងមានក.រ.ណីអ្នកជំងឺស្លា.ប់ ដោយកូវីដ-១៩ កើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងមានចំនួនច្រើន

គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាលបានឱ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថា ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ត្រឹមថ្ងៃទី ១០​ ខែមិថុនា មានករណីឆ្ល.ងថ្មី​សរុប ៦៥៥ នាក់ (ក្នុងនោះក.រ.ណីនាំចូល

កម្ពុជាចំនួន ៤៩នាក់) ក.រ.ណីស្លាប់.ថ្មី ១១នាក់ និងក.រ.ណីជាសះស្បើយក៏មានចំនួនច្រើនផងដែរ គឺដល់ទៅ ៨១០នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ចាប់តាំងពីកម្ពុជារកឃើញក.រ.ណីជំងឺកូវីដ១៩ ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ មកដលពេលនេះ គឺមានចំនួនអ្នកឆ្ល.ងសរុប

បានហក់ឡើងដល់ ៣៧, ៣២១នាក់ និងអ្នកជំងឺទទួលម.រ.ណភា.ពសរុប ៣១១នាក់ ខណៈតួលេខនៃអ្នកជំងឺជាសះស្បើយមានចំនួនសរុបដល់ ៣០,

៦១៧នាក់ ។

Related posts