ប្រសើរណាស់! ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថយចុះខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងម្សិលមិញ

យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានឱ្យដឹងថា​ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន ៤២៦នាក់ ដែលជាចំនួនថយចុះច្រើនខ្លាំង

នេះបើធៀបទៅនឹងករណីឆ្លងកាលពិម្សិលមិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃនេះ​ មានអ្នកឆ្លងកូវីដសរុប៤២៦នាក់ ជាចំនួនមួយដែលល្អប្រសើរខ្លាំងដោយសារចំនួនថយចុះជិតពាក់កណ្ដាល បើធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកឆ្លង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីម្សិលមិញដែលមានអ្នកឆ្លងជាង៧០០នាក់ ។ ទន្ទឹមនឹងករណីនេះ ក្នុងនោះមានករណីអ្នកស្លា.ប់ចំនួន១១នាក់ (សរុបទាំងអស់៣០០នាក់) និង ករណីជាសះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្បើយ៧៦០នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយទាំងអស់សរុបចំនួន ២៩,៨០៧នាក់។

ត្បិតតែចំនួនបានថមថយក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំធ្វេសប្រហែស សូមបន្តអនុវត្តវិធានការ៣កុំ ៣ការពារ និងសូមទៅយចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងឱ្យបានគ្រប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្នា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដនៅកម្ពុជា និងការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯង។

Related posts