នៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៦៧២នាក់ ខណៈអ្នក

ជំងឺសរុបចំនួន៦០១៩នាក់ បានជាសះស្បើយ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *