រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ជូន

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅ «តំបន់ក្រហម» ជាង៥២ម៉ឺននាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេចតេជោ ក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងផងដែរថា វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅ “តំបន់ក្រហម” ចំនួន៥២ម៉ឺននាក់ គឺមិនខ្វះនោះទេ ដោយនៅថ្ងៃទី១១

ខែឧសភា ខាងមុខនេះ វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតនឹងមកដល់ ហើយថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា វ៉ាក់សាំងមកដល់ ៥០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀត។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *