រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការកែសម្រួលថ្មី វិធានការដែលត្រូវអនុវត្តអំឡុងពេលបិ ទខ្.ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *