ភាគបន្តចេញហើយ! អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា នឹងបកស្រោមមុខមនុស្សម្នាក់ និងបញ្ចេញភស្តុតាងគ្រប់យ៉ាង ក្រោយចោទខ្លួន និងមិត្តជាសាហាយស្មន់នឹងគ្នា

ក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះ.ថ្នាក់ច.រាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយខ្លួនឯង ដោយរថយន្តទំនើប Rolls Royce ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាម្ចាស់រថយន្ត១គ្រឿងនោះ គឺជាអ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង ដេត ម៉ាលីណា អតីតភរិយា លោកដួង ឆាយ ក៏មានការចេញផ្សាយនូវព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនាង​ និងមនុស្សប្រុសម្នាក់នៅក្នុងហេតុ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការណ៍ក្នុងយប់កើតហេតុ ថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្ត។

ការចេញផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះបានធ្វើឱ្យភាគីទាំងសងខាង ទាំងលោក Samka Kit និងអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានបង្ហាញអារម្មណ៌មិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលបង្ករឿងដែលធ្វើឱ្យមានការយល់ច្រឡំមួយនេះឡើង។ ដោយនៅថ្ងៃទី ១៣ តុលា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានស៊ែការបង្ហោះបកស្រាយរបស់លោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Samka Kit ដោយបញ្ជាក់ថា អ្នកនាងនឹងបកស្រោមមុខ បង្ហាញភ័ស្តុតាងគ្រប់យ៉ាងចំពោះអ្នកដែលបានចោទ និងគំរាមអ្នកនាង ដែលធ្វើឱ្យបងប្អូនមានការយល់

ច្រឡំមកលើរូបអ្នកនាង និងមិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ យើងនឹងរង់ចាំការបកស្រាយបន្ថែមរបស់អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ជាពិសេសចំពោះរឿងដែលអ្នកនាងថានឹងវែកមុខជនដែលបង្កបញ្ហារឿងឱ្យ

កាន់តែសុះសាយបែបនេះទៀតផង ៕

ប្រភព៖SabayNews