រួសរាន់ឡើង! ក្រសួងការពារជាតិ កំណត់ទីតាំងចែកប័ណ្ណចា.ក់វ៉ាក់សាំង ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចា.ក់វ៉ាក់សាំងរួច តែមិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ លេខ១៣៣/សជណ២០២១ បានអោយដឹងថាក្រសួងបានរៀបចំទីតាំងសំរាប់ចែកប័ណ្ណចា.ក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចា.ក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២រួចរាល់តែមិនទាន់បានទទួលប័ណ្ណ ដោយក្នុងនោះក្រសួងបានកំណត់ទីតាំងចំនួន៨ទីតាំងផ្សេងៗគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការចែកប័ណ្ណចា.ក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺចែកដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីម៉ោង៧:៣០នាទី ដល់ម៉ោង ១១:០០នាទីព្រឹក និង០១:៣០នាទី ដល់ ៥:០០ល្ងាច៕