ក្តៅៗ លោកជំទាវឱ វណ្ណឌីនផ្ដាំ ឃើញករណីឆ្លងកូវីដនៅទាបក្រោយភ្ជុំប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ កុំទាន់អរ

ក្រោយភ្ជុំប្រជាជនគ្រប់គ្នា កំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃករណីកូវីដ១៩ ឡើងចុះ ឬប្រែប្រួលទៅជាបែបណា។ជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីនរដ្ឋលេខាធិកាក្រសួង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខាភិបាល ក៏បានផ្ញើសារក្រើនរំលឹកនៅក្រោយភ្ជុំនេះផងដែរ។

លោកជំទាវមានប្រសាសន៍ទៀតថា តាមការកត់សម្គាល់មកដល់ថ្ងៃនេះ ករណីស្លាប់នៅតែមានច្រើន២១ ២៤នាក់…បើករណីស្លា.ប់នៅតែចឹងមានន័យថា អ្ននកឈឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្នឹងគឺឈឺមុនភ្ជុំ អាចមុនភ្ជុំ ព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលវេលាត្រូវវាយតម្លៃទេ ឬក៏អាចក្រោយពេលភ្ជុំព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អាចថា៤ ៥ឬ៦ថ្ងៃអី ឆ្លងហើយវិវត្តទៅជាធ្ងន់

ដោយសារគាត់អត់បានចា.ក់វ៉ាក់សុំាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាជាក់ស្ដែងហើយ អ្នកបាត់ប.ង់ជីវិតមួយចំនួនធំគឺដោយសារមិនបានចាក់វ៉ាក់សុំាង ដូច្នេះការវិវត្តរបស់គាត់គឺលឿន។ចឹងវាអាចទេ ដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចម្លងពីអ្នកដែលដើរលេងនេះ ព្រោះអ្នកដែលឈឺនេះភាគច្រើន គឺអ្នកដែលមានវ័យចាស់ ចឹងអ្នកវ័យចាស់មិនសូវដើរទេ ចឹងវាអាចជាការចម្លងពីអ្នកដើរ ដែលចប់ពីភ្ជុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញហើយឆ្លងទៅដល់ ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្វើឱ្យឆ្លងនិងវិវត្តទៅជាធ្ងន់ ធ្ងរ។ហើយនេះក៏ជាករណីស្ថិតក្នុងការសិក្សាឱ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែល

អាចកើតមានផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវថ្មីៗនេះរបស់ក្រសួងព័ទឥមានក៏បានរំលឹកដែរថា ដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដ-១៩ដ៏កាចសាហាវនេះ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គប្បីធ្វើ ការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រេចចិត្តទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ព្រោះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នោះ

នោះមេរោគនេះ នឹងអាចវិវត្តន៍ទៅជាធ្ងន់ ធ្ងរជាមិនខានឡើយ ។

ប្រភព៖Healthy Cambodia